உலகின் முதலாவது 256 GB USB Flash drive

Kingston நிறுவனம் வழங்குகிறது உலகின் முதலாவது 256GB அளவுள்ள USB Flash drive