அமெரிக்க வியட்நாம் யுத்தத்தை மையமாக வைத்து தயாரித்த திரைப்படங்கள் இவை

1968 Tunnel Rats
1969 (film)
84C MoPic
A.W.O.L. (2006 film)
Across the Universe (film)
Air America (film)
Alamo Bay
American Gangster (film)
The Anderson Platoon
Apocalypse Now
Apocalypse Now Redux
The Ballad of Andy Crocker
Bat*21
A Better Tomorrow 3
Birdy (film)
Born on the Fourth of July (film)
The Boys in Company C
Braddock: Missing in Action III
Bullet in the Head
Casualties of War
Cayo (film)
China Beach
Combat Shock
Coming Home
Dead Presidents
Deathdream
The Deer Hunter
Dien Bien Phu (film)
Distant Thunder (1988 film)
Don't Cry, It's Only Thunder
Double Target
Faith of My Fathers (film)
Father Xmas
Flight of the Intruder
The Foot Shooting Party
Forrest Gump
Free The Army tour
Friendly Fire (1979 film)
Full Metal Jacket
Gardens of Stone
Go Tell the Spartans
Good Morning, Vietnam
The Green Berets (film)
Gunman (film)
Hair (film)
Hamburger Hill
The Hanoi Hilton (film)
Heaven & Earth (1993 film)
Hoa-Binh (film)
Héroes de Otra Patria
In Country
Jacknife
Jacob's Ladder (film)
Journey from the Fall
The Killing Fields (film)
The Last Full Measure (2004 film)
Missing in Action (film)
Missing in Action 2: The Beginning
More American Graffiti
Music Within
Nam's Angels
O.k. (film)
The Odd Angry Shot
Off Limits (1988 film)
Operation Dumbo Drop
Platoon (film)
Platoon Leader (film)
The Quiet American (film)
The Quiet American (2002 film)
R-Point
Rescue Dawn
Rolling Thunder (film)
A Rumor of War (miniseries)
Some Kind of Hero
Sticks and Bones (film)
Sunny (2008 film)
The Siege of Firebase Gloria
The Things They Carried
Thou Shalt Not Kill... Except
Tigerland
To the Shores of Hell
Tour of Duty (TV series)
Tribes (film)
Uncommon Valor
Vietnam War in film
The Walking Dead (1995 film)
The War at Home (film)
Watchmen (film)
We Were Soldiers
White Badge
Who'll Stop the Rain
Word of Honor (2003 film)
A Yank in Viet-Nam

World War II

இரண்டாம் உலக யுத்தத்தை மையாமக வைத்து தயாரித்த திரைப்படங்கள்.
எனக்கு கிடைத்த படங்களின் பெயர்கள் இவைகள்.

5 Fingers (1952)
13 Rue Madeleine (1947)
49th Parallel (1942)
Action in the North Atlantic (1943)
Anzio (1968)
Ashes and Diamonds (1958)
Attack (1956)
Ballad of a Soldier (1960)
Band of Brothers (2001)
Bataan (1943)
Battle Circus (1953)
Battle of Blood Island (1960)
Battle of the Bulge (1965)
The Bedford Incident (1965)
The Best Years of Our Lives (1946)
The Big Red One (1980)
A Bridge too Far (1977)
The Bridge at Remagen (1969)
The Bridge on the River Kwai (1957)
The Bunker (1981)
The Burmese Harp (1967)
The Caine Mutiny (1954)
Captain Corelli's Mandolin (2001)
Catch-22 (1970)
China (1943)
Come and See (1985)
Conspiracy (2001)
The Counterfeit Traitor (1962)
Cross of Iron (1976)
D-Day: The Sixth of June (1956)
Darby's Rangers (1957)
Dark Blue World (2001)
Das Boot (1982)
The Desert Fox (1951)
The Desert Rats (1953)
The Devil's Brigade (1968)
The Diary of Anne Frank (1959)
The Dirty Dozen (1967)
Donovan's Reef (1963)
The Eagle has Landed (1976)
Enemy at the Gates (2001)
Escape from Sobibor (1987)
Europa, Europa (1991)
Father Goose (1964)
Fatherland (1994)
The Fighting Rats of Tobruk (1944)
The Fighting Seabees (1944)
Fires on the Plain (1962)
Five Graves to Cairo (1943)
The Flight of the Phoenix (1965)
Force 10 From Navarone (1978)
A Foreign Affair (1948)
Foyle's War (2002)
From Here to Eternity (1953)
The Gathering Storm (2002)
A Generation (1954)
Gentleman's Agreement (1947)
The Great Escape (1963)
The Grey Zone (2001)
Guadalcanal Diary (1943)
Gung Ho! (1943)
The Guns of Navarone (1961)
Halls of Montezuma (1950)
Hanover Street (1979)
Hart's War (2002)
Heaven Knows, Mr. Allison (1957)
Hell is for Heroes (1962)
The Hill (1965)
Hitler: The Last Ten Days (1973)
The House on 92nd Street (1945)
In Harm's Way (1965)
It Happened Here (1966)
Kanal (1957)
Kelly's Heroes (1970)
King Rat (1965)
The Long Way Home (1997)
The Longest Day (1962)
MacArthur (1977)
The Man Who Never Was (1956)
The McConnell Story (1955)
Memphis Belle (1990)
A Midnight Clear (1992)
Midway (1976)
Mission to Death (1966)
Mister Roberts (1955)
Mosquito Squadron (1970)
The Night of the Generals (1967)
Nuremberg (2000)
Objective, Burma! (1945)
Operation Petticoat (1959)
O.S.S. (1946)
Paisan (1948)
Patton (1970)
Pearl Harbor (2001)
The Pianist (2003)
PT 109 (1963)
Raid on Rommel (1971)
Retreat Hell (1952)
Run Silent, Run Deep (1958)
Sands of Iwo Jima (1950)
Saving Private Ryan (1999)
Schindler's List (1993)
The Seventh Cross (1944)
Sink the Bismarck (1960)
Ski Troop Attack (1960)
South Pacific (1958)
Stalag 17 (1953)
Stalingrad (1992)
The Story of G.I. Joe (1945)
Swing Kids (1993)
They Were Expendable (1945)
The Thin Red Line (1999)
Three Came Home (1950)
Three Comrades (1938)
Thirty Seconds over Tokyo (1944)
To Hell and Back (1955)
Too Late the Hero (1970)
Tora! Tora! Tora! (1970)
The Train (1965)
Truman (1995)
The Tuskegee Airman (1995)
Twelve O'Clock High (1949)
U-571 (2000)
Von Ryan's Express (1965)
Wake Island (1942)
The Wannsee Conference (1984)
When Trumpets Fade (1998)
Where Eagles Dare (1969)
Windtalkers (2002)
Wing and a Prayer (1944)
The Winter War
The Young Lions (1958)