அமெரிக்க வியட்நாம் யுத்தத்தை மையமாக வைத்து தயாரித்த திரைப்படங்கள் இவை

1968 Tunnel Rats
1969 (film)
84C MoPic
A.W.O.L. (2006 film)
Across the Universe (film)
Air America (film)
Alamo Bay
American Gangster (film)
The Anderson Platoon
Apocalypse Now
Apocalypse Now Redux
The Ballad of Andy Crocker
Bat*21
A Better Tomorrow 3
Birdy (film)
Born on the Fourth of July (film)
The Boys in Company C
Braddock: Missing in Action III
Bullet in the Head
Casualties of War
Cayo (film)
China Beach
Combat Shock
Coming Home
Dead Presidents
Deathdream
The Deer Hunter
Dien Bien Phu (film)
Distant Thunder (1988 film)
Don't Cry, It's Only Thunder
Double Target
Faith of My Fathers (film)
Father Xmas
Flight of the Intruder
The Foot Shooting Party
Forrest Gump
Free The Army tour
Friendly Fire (1979 film)
Full Metal Jacket
Gardens of Stone
Go Tell the Spartans
Good Morning, Vietnam
The Green Berets (film)
Gunman (film)
Hair (film)
Hamburger Hill
The Hanoi Hilton (film)
Heaven & Earth (1993 film)
Hoa-Binh (film)
Héroes de Otra Patria
In Country
Jacknife
Jacob's Ladder (film)
Journey from the Fall
The Killing Fields (film)
The Last Full Measure (2004 film)
Missing in Action (film)
Missing in Action 2: The Beginning
More American Graffiti
Music Within
Nam's Angels
O.k. (film)
The Odd Angry Shot
Off Limits (1988 film)
Operation Dumbo Drop
Platoon (film)
Platoon Leader (film)
The Quiet American (film)
The Quiet American (2002 film)
R-Point
Rescue Dawn
Rolling Thunder (film)
A Rumor of War (miniseries)
Some Kind of Hero
Sticks and Bones (film)
Sunny (2008 film)
The Siege of Firebase Gloria
The Things They Carried
Thou Shalt Not Kill... Except
Tigerland
To the Shores of Hell
Tour of Duty (TV series)
Tribes (film)
Uncommon Valor
Vietnam War in film
The Walking Dead (1995 film)
The War at Home (film)
Watchmen (film)
We Were Soldiers
White Badge
Who'll Stop the Rain
Word of Honor (2003 film)
A Yank in Viet-Nam

No comments: