யுனிகோட் வெப்தளங்களின் பக்கங்களை எம்.எஸ். வேட்டில் கொப்பிபண்ணமுடியாது தவிக்கிறீர்களா? இதோ வழி!

யுனிகோட் பந்தியை கொப்பி பண்ணி, Tscii Format க்கு மாற்றி பின் வேட்டில் கொப்பி பண்ணும்முறைதான் இது.

விரிவாக உதாரணத்துடன் கூறின்,

1) எம்.எஸ். வேட்டை இயக்குங்கள்; View-->Tool Bar-->Clipboard and minimize; இப்போது நீங்கள் 12 முறை அடுத்தடுத்து கொப்பிபண்ணலாம், கிளிப்போட்டில் எல்லாம் பதிவாகும்

2) போங்கள்--> யாழ்.கொம்-->கருத்துக்களம்-->கணனி (கொம்பியூட்டர்)-->குறுக்குவழிகள், ஒவ்வொன்றாக 4 குறுக்குவழிகளை தேர்வு செய்து கொப்பி பண்ணுங்கள். (ஒன்றை மாத்திரம் கொப்பி பண்ணுவதானால் அடுத்தபந்தியை தவிர்த்து 4ம் பந்திக்கு போகவும்)

3)எம்.எஸ்.வேட்டுக்கு மீண்டு, கிளிப்போட்டில் உள்ள Paste All என்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணவும்; இப்போது 4 பந்தியும் பிரதி பண்ணப்பட்டுவிடும்; அதை எடிட் செய்யவும்; கிளிப்போட்டில் உள்ள Delete பட்டனை கிளிக் பண்ணி கிளிப்போட்டை துப்பரவுசெய்துவிட்டு, பிரதி பண்ணப்பட்ட 4 பந்திகளையும் ஒன்றாக தேர்வு செய்து மீண்டும் கொப்பிபண்ணவும்.

4) போங்கள்--> http://www.suratha.com/uni2tsc.htm தளபக்கத்திற்கு, அங்கே 2 பெட்டிகள் காணப்படும். அதன் மேல் பெட்டியில் Paste பண்ணி அதனுள் ஒரு முறை கிளிக் பண்ணவும். நீங்கள் பேஸ்ற் பண்ணியவை கீழே Tscii க்கு உருவிற்கு மாற்றப்பட்டு காணப்படும்; இரண்டுபெட்டிகளின் அடியில் காணப்படும் கொப்பி பட்டனை கிளிக் பண்ணவும்.

5) வேட்டுக்கு மீண்டு, ஒரு புதிய பக்கத்தை திறந்து அதில் புதிய Tscii Format ஐ பேஸ்ற் பண்ணவும்; இப்போது எழுத்துக்களை வாசிக்கமுடியாமலிருக்கும்; Edit-->Select All; மேலே formatting Tool Bar ல் உள்ள Font Box ல் உள்ள முக்கோணத்தை கிளிக் பண்ணி TscArialஅல்லது Tscu_Inaimathi ஐ கிளிக் பண்ணவும்; வேண்டிய பெயர் கொடுத்து Save பண்ணவும். இந்த இரண்டுமே தங்களின் Font file லில் காணப்படாவிடின் Download பண்ணி பொருத்திவிடவேண்டியதுதான்.

No comments: